HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK


MINERAL FOTO ATLAS      Aktashite  /  Aktashit


       Cu6Hg3As4S12

Metallic grey Aktashite. Mina La Oriental, Moctezuma, Sonora, Mexico. Picture size 5 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Metallisch grauer Aktashit. Mina La Oriental, Moctezuma, Sonora, Mexico. Bildbreite 5 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.


Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK