HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK


MINERAL FOTO ATLAS      Penroseite  /  Penroseit

Massive penroseite. Mina El Dragon, Potosi, Bolivia. Specimen size 15 mm. Collection and foto Thomas Witzke.

Massiver Penroseit. Mina El Dragon, Potosi, Bolivien. Größe der Stufe 15 mm. Sammlung und Foto Thomas Witzke.


© Thomas Witzke / Stollentroll


HOME
FOTO ATLAS
SYSTEMATIK